wsparcie lean

Rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w sposobach zarządzania firmami oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w określonym zakładzie. Jak łatwo można wydedukować, koncepcja ta ma swój początek w Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, a jednocześnie całkowicie niekoniecznych. Nadrzędnym zadaniem lean managment jest więc zmniejszenie marnotrawienia zarówno w wymiarze siły roboczej jak i używanych materiałów. Zastosowanie technik lean management stwarza szansę zdobycia takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów.
lean
Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie z reguły poprawiają się. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co ciekawe rozwiązania z zakresu lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to umiejętność dokonania oceny, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.

Dodaj komentarz